• Właściwa treść Deklaracji Dostępności

   Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Data publikacji deklaracji na  stronie internetowej: 23.09.2020

   Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Istniejąca strona internetowa  ( www.spa.edupage.org) jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie nie posiada aplikacji mobilnych.

   Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani dyr. Monika Błądek, adres poczty elektronicznej: monika.bladek@grodzisk.pl

   Pani dyr. Monika Błądek jest również osobą odpowiedzialną za coroczne sprawdzanie dostępności cyfrowej strony internetowej.

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub  ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie  to kompleks budynków  przy ulicy Osowieckiej 33 w Adamowiźnie.

   Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

    

   Obecnie dysponujemy następującymi dostosowaniami:

    

   • Platforma dla osób niepełnosprawnych
   • Toaleta dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze budynku
   • Pracownik szkoły przy wejściu głównym szkoły
   • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
   • Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście do szkoły
   • Otwory drzwiowe dostosowane do możliwości osób poruszających się na wózku
   • Brak progów na podłogach
   • Podłogi antypoślizgowe

   Gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do budynku oraz za coroczne sprawdzanie dostępność architektoniczną budynku odpowiedzialna jest p. Ewa Fronczak, tel. 22 755-54-34

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie
    • Sekretariat (dyrektor, wicedyrektor, pedagog): 22 755-54-34 Centrala: 22 755-55-34 numery wewnętrzne: - 872 - wejście główne - 873 - pokój nauczycielski - 874 - świetlica Budynek "Plebanii": 504-947-280
    • Adamowizna, ul.Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
    • Monika Błądek dyrektor@spadamowizna.pl monika.bladek@grodzisk.pl tel. kom. 605-271-214
    • Monika Chojecka monika.chojecka@grodzisk.pl
    • Agnieszka Grabowska agnieszka.grabowska@spa.grodzisk.pl
    • Inspektor Ochrony Danych Robert Kozłowski iod@cdkp.pl tel. 604-362-559
    • W sprawie skarg i wniosków Dyrektor SP w Adamowiźnie przyjmuje w każdą środę w godzinach 14:00-16:00. W innych godzinach jest możliwość umówienia się na rozmowę z Dyrektorem Szkoły po uprzednim kontakcie z sekretariatem.
   • Logowanie